vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) zo dňa 27.4.2016 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ

Mint Dental, s.r.o., súkromná zubná ambulancia, so sídlom Ostravská 8, 040 11 Košice, IČO: 46 750 959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.30201/V, tel: 0949 171 757, email: hello@mintdental.eu (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutá osoba

Pacient, teda osoba, ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané.

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v rozsahu ustanovenom v § 19 a nasl. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, vlastnoručný podpis, telefónne číslo, emailová adresa, podobizeň tváre, zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení a liečby, údaje o liečebnom režime, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne.

Účel spracúvania osobných údajov

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi, vrátane identifikácie pacienta. Poskytnutie osobných údajov zo strany pacienta je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné pre riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov je poskytnutie osobných údajov zo strany pacienta zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov zo strany pacienta môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľom.
 • objednávanie pacientov, vrátane online objednávania, zúčtovanie, kontaktovanie pacientov, komunikácia a vedenie súvisiacej agendy,
 • vybavovanie sťažností a reklamácii,
 • uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • článok 6 GDPR.

Príjemcovia pre účel spracúvania osobných údajov

 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • zmluvné zdravotné poisťovne
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe zmluvného vzťahu
 • zhotoviteľ výrobkov zubnej techniky
 • niektorý z dodávateľov prevádzkovateľa vyrábajúci individuálne zdravotnícke pomôcky, ak bola dotknutej osobe prevádzkovateľom indikovaná liečba s použitím takejto zdravotníckej pomôcky
 • poverené subjekty a tretie osoby, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Práva dotknutej osoby

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby. Pacient ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov.
 • Právo na opravu. Dotknutá osoba má právo požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie osobných údajov, ak sa jej osobné údaje zmenili. Prevádzkovateľ vykoná takúto opravu alebo doplnenie bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne alebo prostredníctvom emailu na: hello@mintdental.eu.
 • Právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie, resp. obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, či už osobne, alebo prostredníctvom emailu na: hello@mintdental.eu.
 • Právo na prenosnosť údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte). Dotknutá osoba môže vzniesť požiadavku, aby prevádzkovateľ poskytol jej osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Takúto požiadavku môže prevádzkovateľ zabezpečiť len v prípade, že je prenos technicky možný.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže vzniesť takúto námietku osobne alebo prostredníctvom emailu na: hello@mintdental.eu. V prípade, že oprávnený záujem prevádzkovateľa prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, môže prevádzkovateľ v spracúvaní osobných údajov pokračovať. Ak bude námietka dotknutej osoby uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že prevádzkovateľ nebude naďalej spracúvať jej osobné údaje za daným účelom.
 • Právo na odvolanie súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne alebo prostredníctvom emailu na: hello@mintdental.eu. Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený; nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Právo podať sťažnosť inštitúcii na ochranu osobných údajov ohľadom zberu a používania osobných informácii dotknutej osoby prevádzkovateľom.

Každá dotknutá osoba môže v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania a ochrany jej osobných údajov v spoločnosti Mint Dental, s.r.o. kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo emailom.

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je priebežne kontrolovaná a môže byť príležitostne menená (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizovaná verzia bude k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa.

Aktualizované 25.1.2021